Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Algemene voorwaarden BVBA Demabo

 

ARTIKEL 1 – Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden (versie 24 maart 2020), dewelke van toepassing zijn op elk aanbod uitgaande van Demabo (hierna “Aanbod”), elke aanvaarding door de Klant van een Aanbod en in het algemeen elke overeenkomst die tot stand komt tussen Demabo en de Klant (hierna “Overeenkomst”).

 “Bijzondere voorwaarden”: specifieke voorwaarden die de Overeenkomst omschrijven tussen de Klant en Demabo en die prevaleren op de Algemene Voorwaarden.

Demabo”: BVBA Demabo, met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 83 D, met KBO-nummer BE 0898.310.169.

Diensten”: alle diensten die door Demabo worden geleverd in het kader van een Overeenkomst,

Goederen”: alle goederen en materialen die door Demabo worden geleverd in het kader van een Overeenkomst.

Klant”: de (toekomstige) contractspartij van Demabo aan wie een Aanbod wordt gedaan en/of met wie een Overeenkomst tot stand komt alsook eventueel met de Klant verbonden ondernemingen.

 

ARTIKEL 2 – Totstandkoming van de Overeenkomst en wijzigingen

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. Offertes dienen door de klant voor akkoord te worden ondertekend of via e-mail te worden bevestigd. Door dergelijke bevestiging wordt een Overeenkomst geacht volledig en rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen.

2. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

3. Wijzigingen aan de Overeenkomst worden steeds schriftelijk gevraagd en bevestigd en indien dit meerkosten of meerwerken veroorzaakt, mogen deze door Demabo in rekening gebracht worden.

4. Demabo is gerechtigd de prijs in de Overeenkomst te herzien ten gevolge van de wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de Goederen of van het transport van de Goederen, en dit overeenkomstig art. 57 van de Wet betreffende de economische herstelmaatregelen.

 

ARTIKEL 3 – Levering van de Goederen en Diensten

1. Demabo levert alle redelijke inspanningen om de Goederen/Diensten binnen de termijn te leveren zoals bepaald in de Overeenkomst.

2. De levering en aanvaarding van Goederen is steeds af fabriek. Kosten en risico van lading en transport zijn ten laste van de Klant. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welk aard ook, m.b.t. de Goederen of het transport ervan, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de Klant.

3. Demabo is gerechtigd de Overeenkomst of onderdelen ervan uit te besteden aan derden of te laten verrichten door derden.

4. De werf moet door de Klant ten allen tijde toegankelijk gemaakt worden voor Demabo en/of de door haar aangestelde derden met oog op de uitvoering van de overeengekomen Diensten en/of de levering van de Goederen. Verder dient de Klant de werf ten allen tijde te voorzien van de nodige nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit zonder dat de kost hiervan ten laste van Demabo en/of de door haar aangestelde derden kan vallen, noch dat dit aanleiding kan geven tot enige prijsvermindering.

5. Indien Demabo door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Demabo gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Demabo op betaling door de Klant voor reeds door Demabo verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

6. Indien – als gevolg van bij het sluiten van deze Overeenkomst redelijkerwijze onvoorziene omstandigheden van welke aard ook – het economisch evenwicht in de contractprestaties dermate wordt verstoord dat  het de initieel in te schatten schommelingen overtreft, zullen beide partijen, - op initiatief van de meest gerede partij die daartoe bewijsstukken zal overleggen – samenkomen om in een billijke en samenwerkende geest deze moeilijkheid op te lossen. Daarbij zullen beiden doen wat mogelijk is om de schade te beperken.

 

ARTIKEL 4 – Ontbinding - betaling

1. De Klant erkent dat volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding geven tot een ontbinding van de Overeenkomst in de zin van dit artikel, tenzij Demabo schriftelijk afstand doet van deze verbreking en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft, waartoe Demabo het recht heeft:

-        Niet-betaling door de Klant van uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde voorschot of restsaldo binnen de 15 dagen na ingebrekestelling door Demabo;

-        Faillissement of ontbinding van de Klant;

-        Een inbreuk op de bepalingen van de Overeenkomst waarin de sanctie van ontbinding uitdrukkelijk werd voorzien;

-        Weigering om Diensten en/of Goederen af te nemen.

2. Alle facturen van Demabo zijn contant betaalbaar op de zetel van Demabo, netto zonder korting en dit behoudens andersluidende afspraken in de Overeenkomst.

3. Wanneer de Klant een door Demabo aanvaarde bestelling annuleert, komt dit neer op de eenzijdige verbreking van de Overeenkomst door de Klant. In dat geval is de Klant, behoudens andersluidende afspraken in de Overeenkomst, alleszins gehouden om 35% van overeengekomen totaalprijs te betalen volgens dezelfde betalingsmodaliteiten zoals voorzien in de Overeenkomst. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van Demabo om haar werkelijke schade te bewijzen en in te vorderen indien deze hoger zou liggen.

4. Ingeval van laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, is Demabo gerechtigd alle leveringen van Goederen en Diensten te schorsen en de geleverde Goederen terug te nemen.

5. Ingeval van laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, heeft Demabo van rechtswege recht op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 75,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de wettelijke interestvoet, die in het kader van een Overeenkomst tussen Demabo en een professionele Klant, overeenstemt met de interestvoet conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Ingeval Demabo enige betaling dient te verrichten in uitvoering van de Overeenkomst, is de sanctie ingeval van laattijdige betaling door Demabo beperkt tot de wettelijke regeling opgenomen in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

6. Alle geleverde Goederen blijven de volledige eigendom van Demabo tot de integrale betaling van alle vorderingen van Demabo, zo in hoofdsom, kosten en interesten, op grond van de Overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard alsook eventuele schadevergoedingen t.a.v. dezelfde Klant of haar verbonden ondernemingen. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de Goederen is ten laste van de klant. 

7. Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zowel contractuele als buitencontractuele, t.a.v. Demabo, verleent de klant een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

8. Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

9. Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan Demabo schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14 van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004.

10. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.

11. Het voorleggen door Demabo van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen (incl. levering van de Goederen en Diensten) en het bewijs ervan te leveren.

 

ARTIKEL 5 – Aansprakelijkheid

1. Demabo verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, aan de Klant informatie te verschaffen met betrekking tot de Overeenkomst. Demabo is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de Klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst.

2. Demabo verbindt zich de Overeenkomst naar best weten en kunnen uit te voeren (inspanningsverbintenis), doch Demabo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Klant beoogde doel en verbindt zich tot geen enkele resultaatsverbintenis.

3. Behoudens ingeval van bedrog, fraude en opzettelijke fout door Demabo of door een aangestelde, is Demabo niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirect of gevolgschade met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

4. Behoudens ingeval van bedrog of opzettelijk fout, is de contractuele en buitencontractuele  aansprakelijkheid van Demabo jegens de Klant te alle tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Demabo werd afgesloten. Onverminderd het voorgaande, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Demabo voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot het aan de Klant gefactureerde bedrag gedurende het jaar voor het schadegeval.

5.  Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens Demabo vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 1 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

6. Indien bij een BTW-controle zou blijken dat de tarifering van de BTW die werd aangerekend op de Diensten of Goederen foutief is, zullen de navorderingen inzake BTW jegens Demabo ten laste vallen van de Klant, die zich ertoe verbindt het bedrag dat wordt teruggevorderd door de administratie binnen de dertig dagen na kennisgeving van de beslissing integraal te betalen aan Demabo.

 

ARTIKEL 6 – Klachten en garantie

1. De Klant dient de geleverde Goederen/Diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele zichtbare gebreken moeten per aangetekend schrijven aan Demabo worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen volgend op de levering. Na die termijn staat de aanvaarding van de Goederen/Diensten door de Klant vast en staat Demabo enkel nog in voor verborgen gebreken, die door de Klant per aangetekend schrijven, binnen 8 kalenderdagen na kennisname van het verborgen gebrek, met een gedetailleerde beschrijving van het verborgen gebrek, ter kennis wordt gegeven aan Demabo.

2. De garantie beperkt zich tot de kosteloze vervanging van het gebrekkige Goed of de kosteloze heruitvoering van de gebrekkige Dienst.

3. De garantie vervalt ingeval van herstellingen of vervangingen door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Demabo.

 

ARTIKEL 7 – Sociale media

Demabo heeft het recht om beeldmateriaal (foto’s, video’s, …) te maken van de uitgevoerde Diensten en/of de geleverde Goederen bij de Klant. Demabo mag dit beeldmateriaal publiceren op haar website en op haar sociale mediapagina’s (Facebook, Instagram, …) en zij mag dit beeldmateriaal eveneens verwerken voor marketingdoeleinden (bv. brochures, flyers…).

 

ARTIKEL 8 – Varia

De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De nietige of onafdwingbare bepaling zal in onderling overleg door de Partijen, die daarover naar best vermogen en te goeder trouw zullen onderhandelen, vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte.

 

ARTIKEL 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle Overeenkomsten met Demabo is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Demabo.